22 new attorneys joined TMI Associates.

22 new attorneys who have completed their judicial training joined TMI Associates on January 5, 2018.

The new attorneys are: Hiroshi IDEYAMA, Sachiko ISHIHARA, Daiki KAKUTO, Sho KAMAGATA, Naomi KAWADA, Yuta KOBAYASHI, Kento MASAKANE, Daisuke MASUHARA, Ryo MATSUOKA, Yuki MINAMI, Yukihiro MIWA, Yorimitsu MIYAMURA, Junya NAGASAWA, Takako NAGATSU, Ryo SAKAMOTO, Yuki SHIRAISHI, Ryosuke TAIRA, Ryosuke TODA, Tsukasa TOMIMOTO, Kaori UEMURA, Kosuke YAMADA and Keiichiro YAMAMURO.

PAGE TOP